На основу члана 27б став 1. тачка 2. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/06, 50/06 и 18/10), Центар за промоцију науке (у даљем тексту: Центар) упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ
ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ
У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Центар позива сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, удружења и друге организације да поднесу своје пријаве за избор пројеката и програма чији је циљ унапређење научноистраживачког рада и промоција и популаризација науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2015. години.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Циљ конкурса је пружање подршке развоју научно-образовних активности, унапређења квалитета образовања кроз примену научних концепата, развоја међусобног односа науке и уметности и јачања капацитета институција које се баве афирмацијом науке у Републици Србији за реализацију пројеката, спровођење мера од интереса за научну заједницу и ефикасније коришћење добијених фондова.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 15.000.000,00 динара.

III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сва научна, научно-стручна друштва, удружења и друге организације која се баве научноистраживачким радом, популаризацијом и промоцијом науке.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: prijave.cpn.rs.

Позив је отворен од 2. до 16. јула 2015. године, до 17,00 часова.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве пројеката и програма чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а за које није поднет прописани извештај, односно извештај није поднет у предвиђеном року, неће бити разматране.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору програма и пројеката које ће Центар (су)финансирати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.

Пријава и пројектна апликација ће бити оцењиване по 6 основних критеријума са оценом на скали од 0 до 10.

  1. изузетност предлога пројекта,
  2. утицајност пројектне апликације,
  3. имплементација програма или пројекта,
  4. оцена предлога буџета програма или пројекта,
  5. квалитет пројектног тима и
  6. квалитет израде пројектне апликације.

Одлука Центра о пројектима и програмима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву биће објављена 17. августа 2015. године на интернет страници Центра: www.cpn.rs.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Удружење или организација, којој је у поступку по овом позиву одобрено (су)финансирање, закључује са Центром уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011)2400260 или на сајту: prijave.cpn.rs.